Oznamy, PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA, 25.3. – 31.3. 2024


Liturgický kalendár

SVÄTÝ TÝŽDEŇ

 • Štvrtok 28. marec: ŠTVRTOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA (ZELENÝ ŠTVRTOK). Missa Chrismatis. Koniec pôstneho obdobia.

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

 • Štvrtok 28. marec večer: ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE (ZELENÝ ŠTVRTOK).
 • Piatok 29. marec: PIATOK UTRPENIA PÁNA (VEĽKÝ PIATOK). Slávenie utrpenia a smrti Pána.
 • Sobota 30. marec: SVÄTÁ SOBOTA (BIELA SOBOTA).
 • Nedeľa 31. marec: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA.


Oznamy

 • V túto nedeľu poobede bude spovedanie vo farskom kostole od 16:30 do 19:00. Cez týždeň podľa potreby pred a po sv. omšiach.
 • V stredu pri sv. omšiach o 16:00 a 18:00 sa bude udeľovať spoločne sviatosť pomazania chorých pre všetkých, ktorí sú ohrození na živote vážnou chorobou alebo už pokročilým vekom od 65 rokov.
 • Večernou sv. omšou vo Štvrtok Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána.
 • V katedrále, sv. omša svätenia olejov Missa Chrismatis s otcom arcibiskupom a kňazmi arcidiecézy bude dopoludnia o 9:30. O. arcibiskup vás všetkých pozýva, aby sme si spoločne pripomenuli 20. výročie jeho biskupskej vysviacky.
 • Sv. omša na Pamiatku Pánovej poslednej večere, pri ktorej daroval Cirkvi sviatosť Eucharistie a kňazstva, bude v Bazilike večer o 18.30 hod.
 • Sviečková krížová cesta na Kalvárii bude o 21:00.
 • Na Veľký piatok, v deň ukrižovania a smrti nášho Pána, je prísny pôst, t. z. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14. roku života do smrti) a u dospelých len raz za deň sa najesť do sýta (od 18. roku do 60. roku života). Chorí sú od tohto pôstu oslobodení.
 • Tiché nesenie kríža mestom Via Crucis Tyrnaviensis bude na Veľký piatok o 12:00 z rôznych miest: zo sídliska Družba (parkovisko pred Billou), zo sídliska Prednádražie (pastoračné centrum), z Tulipánu (konečná zastávka MHD) a z Kopánky (farský kostol). O 13:00 sa v modlitbe zastavíme na Trojičnom námestí, odkiaľ budeme spoločne pokračovať na Kalváriu. Na Veľký piatok sa neslúži sv. omša.
 • Veľkopiatočné obrady slávenia utrpenia a smrti Pána s poklonou krížu v Bazilike začnú o 15.00 hod. Dôležitým prvkom obradov je osobná poklona krížu. Je vhodné, aby sa okrem asistencie prišla pokloniť aspoň časť Božieho ľudu, potom sa vykoná spoločná poklona. Ostatní budú mať možnosť na individuálnu poklonu po obradoch. V ten deň sa pred krížom kľaká.
  Po ukončení obradov budú nasledovať vo farskom kostole spevy Lamentácií.
  Sviatosť oltárna je prenesená do Božieho hrobu na poklonu. Vo farskom kostole nasleduje celonočná adorácia Sviatosti oltárnej. Prosím, aby ste sa zapísali na hodiny poklony, ktorá bude pokračovať aj na Bielu sobotu až do obradov veľkonočnej vigílie.
 • Na Svätú (Bielu) sobotu je telo nášho Pána uložené v hrobe. Po celý deň je možnosť prísť sa mu pokloniť a zotrvať pri jeho hrobe v modlitbe a rozjímaní a prejaviť mu úctu a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobil.
  Na Bielu sobotu  bude vo farskom kostole o 8:00 spoločná modlitba ranných chvál.
  Ukončenie poklony bude o 18:00 spojené s modlitbou vešpier. Vzadu v kostole je papier s časovým rozvrhom služieb poklony pri Božom hrobe, na ktorý sa môžete zapísať tak, aby vždy pri Božom hrobe niekto bol.
 • Veľkonočná vigília očakávania a prežívania Pánovho zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, môže začať až po západe slnka u nás v tomto roku o 18:30. Nezabudnite si doniesť svoje krstné alebo iné sviece. Na záver bude eucharistická procesia okolo námestia sv. Mikuláša na oslavu vzkrieseného Pána.
 • Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania. Je nedeľou všetkých nedieľ, lebo od nej sa odvíjajú všetky ostatné nedele v roku a najväčším sviatkom všetkých kresťanov.
  Po ranných svätých omšiach sa požehnávajú pokrmy, ktoré môžete priniesť k oltáru.
 • Na budúcu nedeľu bude veľkonočná farská ofera. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 • Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať: 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti vo Štvrtok Pánovej večere recitovaním alebo spevom Tantum ergo; 2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení v Piatok utrpenia Pána; 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.
 • Úradné hodiny od štvrtku do veľkonočného pondelku nebudú. V súrnych prípadoch volajte na mobil alebo osobne po svätých omšiach.
 • Všetky osobitné sv. omše pre deti, birmovancov a stretnutie nad Božím slovom nebudú.
 • Možnosť duchovne si adoptovať počaté dieťa bude 25. marca po večernej svätej omši v Kaplnke Trnavskej Panny Márie, kde sa uskutoční sľub, ktorým je možné sa zaviazať modliť sa za záchranu počatého dieťaťa počas 9-tich mesiacov (25.3. – 25.12.).
 • Zo soboty na nedeľu sa mení čas zo zimného na letný. O 2:00 SEČ sa posúvajú hodiny na 3:00 letného času (spíme o hodinu menej).
 • Vzadu v kostole si môžete zobrať veľkonočné číslo farského časopisu Mikulášske zvony, dobrovoľný príspevok môžete dať do zvončeka.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať aj do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan