Krst

Krst detí

  • rodičia, ktorí by chceli pokrstiť svoje dieťa, sú pozvaní nahlásiť krst v úradných hodinách na farskom úrade
  • pred krstom sú rodičia i krstní rodičia pozvaní k predkrstnej katechéze, ktorá býva vo štvrtok pred krstom o 19:30 na farskom úrade
  • poučenie o sviatosti krstu slúži rodičom a krstným rodičom k pripomenutiu si základných právd viery
  • na farský úrad si prineste kópiu rodného listu dieťaťa
  • ak bývate na území inej farnosti, budeme potrebovať licenciu ku krstu
  • krsty detí sa vysluhujú v každú nedeľu okrem prvej v mesiaci v Bazilike sv. Mikuláša po farskej sv. omši (okolo 11:30)
  • v prípade krstu dieťaťa, ktoré dosiahlo katechetický vek, je možné spojiť prípravu na krst s prípravou na prvé sväté prijímanie

Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kanonického práva (KKP, kán. 874):

§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca;

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.

Nesmie mať kánonickú prekážku (napr. odpadol od viery, je rozvedený alebo len civilne sobášený, žije s partnerom v jednej domácnosti, je exkomunikovaný, dáva pohoršenie...).

Krstný rodič nie je povinný pre krst dieťaťa. Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia. Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.

Krst dospelých

 • je potrebné absolvovať tzv. katechumenát, ktorý sa začne na jeseň a je potrebné sa nahlásiť na farskom úrade
 • počas katechumenátu sú kandidátovi na krst vysvetlené pravdy viery, morálky a sviatostného kresťanského života