Oznamy, 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 8.4. – 14.4. 2024


Liturgický kalendár

 • Pondelok 8. apríl: ZVESTOVANIE PÁNA. Slávnosť.
 • Štvrtok 11. apríl: Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka. Spomienka.
 • Nedeľa 14. apríl: TRETIA VEĽKONOČNÁ.


Oznamy

 • V dnešnú nedeľu Božieho milosrdenstva je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky v ktoromkoľvek kostole alebo kaplnke, kto sa zúčastní na pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva alebo sa pred Najsvätejšou sviatosťou pomodlí Otče náš, Verím a pripojí nábožnú invokáciu k milosrdnému Pánovi Ježišovi: „Ježišu, dôverujem Ti!“.
 • Dátumy 1. svätých prijímaní: 4.5. (sobota) o 10:00 – Spartakovská ZŠ; 11.5. (sobota) o 10:00 – Vančurová ZŠ; 25.5. (sobota) o 10:00 – Cirkevná škola Angely Merici
 • Krst nepokrstených detí pred svätým prijímaním bude 1.5. o 18:00; príprava na krst bude vo štvrtok 25.4. o 17:00 na fare.
 • Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v nedeľu 19. mája o 10:30. Podmienkou je absolvovaná príprava a preskúšanie zo základných vedomostí.
 • Svätá omša pre deti s rodičmi, osobitne prvoprijímajúce deti, bude v tomto týždni v STREDU o 18:00 a po nej stretnutie s rodičmi. Pripomínam, aby sa deti učili s katechétmi, ale aj rodičmi otázky a mali základné vedomosti potrebné na prijatie sviatosti úmerné ich veku a schopnosti. A predovšetkým úprimný vzťah k Pánu Ježišovi vo sviatosti Oltárnej, s ktorým sa stretávame vo svätej omši.
 • Stretnutie nad Božím slovom v stredu na fare bude až o 19:45.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Prosím birmovancov, aby sa zapísali do prezenčnej listiny, aby sme si upresnili počet prihlásených.
 • Príprava snúbencov bude v 2. a 3. májový týždeň v pondelok a v stredu o 20:00 na fare. Snúbenci dostávajú certifikát o absolvovaní prípravy.
 • Svoje milodary na kostol môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  ZVONČEK: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan