Oznamy, TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 30.10. – 5.11. 2023


Liturgický kalendár

 • Streda 1. november: VŠETKÝCH SVÄTÝCH. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
 • Štvrtok 2. november: SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH. Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.
 • Piatok 3. november: Prvý piatok v mesiaci.
 • Sobota 4. november: Sv. Karola Boromejského, biskupa. Spomienka. Prvá sobota v mesiaci – fatimská.
 • Nedeľa 5. november: TRIDSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ.


Oznamy

 • Na slávnosť Všetkých svätých sväté omše budú ako v nedeľu. Je to cirkevne prikázaný sviatok, ktorý sa slávi ako nedeľa.
 • V súvise s dňom Spomienky na všetkých verných zosnulých je možné získať úplné odpustky v prospech zosnulých:
  1. V KOSTOLE ALEBO KAPLNKE – v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2.11., kto sa pomodlí Otče náš a Verím za duše v očistci. Tieto odpustky možno získať už od poludnia predchádzajúceho dňa 1.11.
  2. NA CINTORÍNE – od 1.11. do 8.11., kto sa aspoň mysľou pomodlí za zosnulých.
  3. Žiada sa splniť ešte 3 podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo aj potom); sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň); modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas, Sláva) a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu, aj všednému.
 • V Deň spomienky na zosnulých 2.11. bude na cintoríne Kamenná cesta svätá omša a pobožnosť za zosnulých o 15.00 hod., osobitná pobožnosť za zosnulých bude potom pri kríži, nasleduje sprievod po cintoríne, ktorý sa zakončí pobožnosťou pri pamätníku nenarodeným deťom.
  V Kryptách pri Bazilike bude svätá omša ráno o 8:00. V Bazilike o 16:00 a večerná o 18:30.
 • Zbierka na misie činila 1592,- €. Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • V pondelok bude poklona Sviatosti oltárnej od 10:00 do svätej omše o 16:00.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti s rodičmi aj ostatné deti v tomto týždni nebude. Deti si môžu v sakristii zobrať kartičky na pečiatky potvrdzujúce účasť na svätej omši.
 • Svätá omša pre birmovancov a mladých bude v piatok o 18:30. Stretnutia v skupinkách na fare od 17:00 alebo po dohode s katechétmi.
 • Prípravné stretnutie na Trnavskú novénu bude v utorok po sv. omši na fare. Pozvaní sú všetci aktívne spolupracujúci: kostolníci, organisti, mimoriadni vysluhovatelia, lektori, vedúci spoločenstiev atď.
 • Spovedanie v prvopiatkovom týždni bude ako obvykle. V pondelok a utorok hodinu pred svätými omšami.
 • Na prvý piatok po večernej svätej omši nasleduje celonočná adorácia v Kaplnke PMT do svätej omše v sobotu o 10:00. Prosím adorátorov, aby sa zapísali na hodiny služby.
 • V prvopiatkovom týždni bude zbierka trvanlivých potravín pre núdznych. Potraviny môžete dávať do pripravených krabíc vzadu v kostole.
 • Slovenský dohovor za rodinu ďakuje za zbierku oblečenia, trvanlivých potravín atď. pre Inštitút Krista Kráľa v Žakovciach.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky a fary môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Jozef Gallovič, farár – dekan