Oznamy, TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 13.11. – 19.11. 2023


Liturgický kalendár

 • Piatok 17. november: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky. Spomienka.
 • Nedeľa 19. november: TRIDSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ.


Oznamy

 • V DŇOCH 13.11. AŽ 21.11. PREBIEHA TRNAVSKÁ NOVÉNA PRED SVIATKOM OBETOVANIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE. 9-dňová pobožnosť sa koná z vďaky za záchranu Mesta Trnava. Každý rok prichádzajú tisíce veriacich z celého okolia Trnavy do Baziliky sv. Mikuláša uctiť si milostivý obraz Panny Márie, ktorý podľa svedectiev krvou a slzami ochránil Trnavčanov od tureckých vpádov v r.1663, ako aj pred šíriacou sa morovou epidémiou v r.1710.  Program Trnavskej novény je na nástenke. Môžete si ho zobrať aj zo stolíka.
 • Vigília Trnavskej novény začína v túto nedeľu. Večerná svätá omša bude o 17:00 pre deti a rodiny, ktoré srdečne pozývame. Sv. omša o 18:30 potom už nebude. Po svätej omši sa uskutoční detská procesia s obrazom Trnavskej Panny Márie so sviečkami a lampiónmi. Prosíme deti a rodičov, aby si ich doniesli.
 • Slávnostné otvorenie Novény bude v pondelok 13.11. pri svätej omši o 18:00 za účasti apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Nicolu Girasoli.
 • Sväté omše OD PONDELKA v Bazilike sú: 6:30, 8:00, 10:00, 16:00 a hlavná za účasti o. arcibiskupa a slávnostných kazateľov o 18:00.
  Výnimkou je sobota 19.11., kedy pribudne maďarská sv. omša o 11:30 a gréckokatolícka liturgia o 15:30 (o 16:00 r.k. s.o. nebude).
 • Slávnostná sv. omša s procesiou s milostivým obrazom Panny Márie ulicami mesta, sa uskutoční v nedeľu 19.11. o 9.30 za účasti pána primátora mesta, ktorý prečíta slávnostný sľub richtára, jeho rady a celého spoločenstva slobodného kráľovského mesta Trnavy na večnú pamiatku z roku 1710.
 • ÚRADNÉ HODINY BUDÚ UPRAVENÉ: V PONDELOK, STREDU a PIATOK OD 10:00 – 12:00. Zapisovanie úmyslov bude v kaplnke Božského Srdca.
 • Úplné odpustky počas Trnavskej novény v Bazilike, ktorá je hlavnou mariánskou arcidiecéznou svätyňou, za obvyklých podmienok, môže získať ten, kto sa jej zúčastní ako spoločnej púte, ktorá sa tu koná v dňoch Trnavskej novény.
 • Svätá omša pre deti a svätá omša pre birmovancov v tomto týždni nebude.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky a fary môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Jozef Gallovič, farár – dekan