Oznamy na 34. nedeľu v cezročnom období


Liturgický kalendár

 • Pondelok 22. november: Sv. Cecílie, panny a mučenice. Spomienka.
 • Streda 24. november: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov. Spomnienka.
 • Štvrtok 25. november: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice. Ľubovoľná spomienka.
 • Nedeľa 28. november: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA.


Oznamy

 • Na slávnosť Krista Kráľa sa vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu s modlitbou Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, pri ktorej za obvyklých podmienok je možné získať úplné odpustky.
 • Stále je možné získať úplné odpustky v prospech zosnulých:
  1. Pôvodne bolo – na cintoríne raz denne od 1.11. do 8.11., kto sa pomodlí za zosnulých. Týchto 8 milostivých dní môže byť podľa dekrétu Apoštolskej penitenciárie v čase pandémie presunutých na ľubovoľné ďalšie dni novembra.
  2. Pôvodne bolo – v kostole alebo kaplnke od poludnia 1.11. až do polnoci 2.11., kto sa pomodlí Modlitbu Pána a Verím v Boha. Podľa spomenutého Dekrétu tento milostivý deň môže byť presunutý na hociktorý deň v novembri podľa slobodného rozhodnutia veriacich.
  V obidvoch prípadoch je potrebné splniť obvyklé tri podmienky: sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Zároveň treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce a iné deti, spolu s rodičmi, bude v tomto týždni vo štvrtok o 16:00. Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 16.00. Účasť na svätých omšiach je dobrovoľná. Sväté omše s určenou katechézou budú priamo vysielané a uložené na youtube kanáli: Kaplnka Panny Márie Trnavskej. Odkaz je aj na farskej webovej stránke: trnava.fara.sk
  Birmovanci majú zriadenú mailovú farskú stránku: birmovanci.trnavamesto@gmail.com, cez ktorú budeme s nimi komunikovať a posielať úlohy z katechéz na vypracovanie.
 • Okres Trnava je v 2. stupni ohrozenia. Platia nové epidemické opatrenia, ktoré sú na nástenke. V režime OP je dovolený počet účastníkov v interiéri 100 osôb okrem detí. Je potrebné viesť zoznam účastníkov. Vzadu v kostole na stolíku môžete zapísať svoje telefónne číslo alebo iný kontakt.
  Snažme sa “každý deň prejavovať trpezlivosť, šíriť nádej a nezasievať paniku, ale spoluzodpovednosť” (porov. Pápež František, Patris corde). Modlime sa dobre Otče náš: „chlieb náš každodenný daj nám dnes“, aby nik nehladoval bez chleba pre telo, ale ani duchovne bez Chleba z neba pre dušu.
  Ostatní účastníci môžu byť vonku s plnohodnotnou účasťou na sv. omši. Sväté prijímanie sa bude podávať aj von.
 • Sväté omše budú bezo zmien, svätá omša o 16.00 v nedeľu ostáva v režime OP.
 • Niektoré nedeľné sväté omše a večerné sväté omše cez týždeň o 18.30 budú tiež vysielané na spomenutých kanáloch. (youtube: Kaplnka Panny Márie Trnavskej. Odkaz na farskej webovej stránke: trnava.fara.sk)
  Pripomínam slová nášho otca arcibiskupa, aby sme, nakoľko je to možné, v tejto dobe pandémie nezanedbali v sebe vzťah s Bohom, boli účastní na svätej omši, navštevovali kostoly, prijímali Eucharistiu a zachovávali pokoj a bratského ducha vzájomnosti.
  Preto sa obraciam s prosbou na dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní mať službu vo farskom kostole sv. Mikuláša podľa dohodnutého rozpisu, aby mohol byť otvorený aj počas dňa, hlavne s Kaplnkou Trnavskej Panny Márie, na adoráciu a modlitbu v tejto dobe skúšky. Záujemci sa môžu nahlásiť v sakristii.
 • Robia sa prípravné práce na oprave diecézneho mariánskeho pútnického miesta – Baziliky sv. Mikuláša, ako aj fasády fary. Prosíme naďalej o vaše milodary, ktoré môžete posielať aj priamo na uvedené farské účty: na opravu Baziliky: SK75 0900 0000 0002 8669 2144. Na prevádzku Baziliky, farských priestorov a iné výdavky (tzv. ZVONČEK): SK41 0900 0000 0000 4553 5527. Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa uskutoční 10.-12. decembra 2021 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlasovací formulár nájdete na stránke: rodinkovo.sk/podujatia-v-rodinkove/

Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan