Oznamy na 28. nedeľu v cezročnom období, 11. 10. – 17. 10. 2021


Liturgický kalendár

 • Piatok 15. október: Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka.
 • Nedeľa 17. október: 29. nedeľa v cezročnom období.


Oznamy

 • Zbierka pre Kubu trvá do konca roka 2021. Pomôžme chudobným na Kube, aby ovocie návštevy pápeža Františka na Slovensku rástlo ďalej. Váš dar môžete poslať aj na účet SK31 0200 0000 0044 9834 3155.
 • V mesiaci október sme osobitne vyzvaní k modlitbe svätého ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa pomodlia ruženec v kostole, v kaplnke, v rodine alebo nábožnom spoločenstve za obvyklých podmienok. Prebieha 31-dňový nepretržitý ruženec za Slovensko. Sledovať a modliť sa ho naživo môžete priamo na portáli www.somkatolik.sk, www.slovenskydohovorzarodinu.sk a na zodpovedajúcich kanáloch Youtube.
 • Svätá omša o 10.30 na 3. nedeľu v mesiaci bude sprevádzaná účasťou kresťanských skautov. Ďakujeme Bohu aj im, že sa venujú formovaniu ľudských a kresťanských čností detí a mládeže.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce a iné deti, spolu s rodičmi, bude v tomto týždni vo štvrtok o 16:00. Prihlášky na 1. sväté prijímanie si môžete vyzdvihnúť v sakristii po svätej omši alebo u katechétov a treba ich odovzdať do konca októbra.
 • Kandidátov na sviatosť birmovania (žiaci 9. ročníka) pozývame na svätú omšu v piatok o 18.30. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii po svätej omši alebo u katechétov a odovzdať ich tiež do konca októbra. Súčasťou prípravy sú aj stretnutia v skupinkách s katechétmi alebo na fare v piatok o 17:00.
 • Dospelí, ktorí by chceli prijať sviatosť krstu alebo iné sviatosti, môžu sa nahlásiť v sákristii alebo v kancelárii do 15. októbra 2021.
 • Pozývame manželov na Program Amoris – cyklus troch motivačných prednášok pre manželov, zameraných na lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. Prvé stretnutie sa uskutoční v nedeľu 10. októbra o 16.00 v hoteli Spectrum v Trnave. O deti sa počas programu postarajú animátori. Viac informácií a prihlášku nájdete na stránke www.amoris.sk.
 • Prosím rodičov, aby, podľa možností, počas svätej omše privádzali svoje deti na požehnanie (krížik) k osobám na to posväteným a určeným, ako sú biskup, kňaz alebo diakon, a nie k mimoriadnym rozdávateľom. V týchto požehnaniach je podstatný rozdiel v udeľovaní milostí, tak ako je podstatný rozdiel medzi sviatostným, služobným kňazstvom a všeobecným, krstným kňazstvom veriacich.
 • Trnavská arcidiecéza začala od septembra vydávať nový časopis, ktorý mapuje dianie v Trnavskej arcidiecéze pod názvom Moja Trnavská arcidiecéza. Náklad na tlač jedného časopisu je vo výške 0,50€. Príspevok na tlač je dobrovoľný a môžete ho pri prevzatí časopisu vhodiť do pripravenej pokladničky. Za farnosť budú určené osoby, ktoré budú spolupracovať s redakciou.
 • Okres Trnava je v stupni ostražitosti. Epidemické opatrenia sú na nástenke. Vzadu v kostole sú krabičky, do ktorých účastníci svätej omše môžu hodiť svoje telefónne číslo alebo kontakt. Snažme sa “každý deň prejavovať trpezlivosť, šíriť nádej a nezasievať paniku, ale spoluzodpovednosť” (porov. Pápež František, Patris corde). Modlime sa dobre Otče náš: „chlieb náš každodenný daj nám dnes“, aby nik nehladoval bez chleba pre telo, ale ani duchovne bez Chleba z neba pre dušu.

Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan